logo

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens 

Op deze website vindt u alle informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken in verband met het gebruik van onze website, onze procedures en uw rechten. De informatie in deze paragraaf blijkt uit de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, die we hierna 'AVG' [1] zullen noemen.

 

Wie verwerkt uw gegevens

Wij, wissner-bosserhoff Belgium BVBA [2], zijn de verantwoordelijken voor uw persoonsgegevens. Onze onderneming is onderdeel van het internationale concern LINET Group SE [3], waartoe ook overige fabrikanten van gezondheidsproducten en onze filialen in afzonderlijke landen behoren. Deze ondernemingen kunnen uw persoonsgegevens verwerken in de rol van processor of controller. De gegevensverwerking vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij overleg binnen de onderneming en benchmarking (art. 6 lid 1 sub f van de AVG)
Uw persoonsgegevens kunnen door de hierna volgende verwerkers uitsluitend op basis van een overeenkomst tot verwerking van persoonsgegevens verder worden verwerkt, welke overeenkomst de bescherming van uw privacy waarborgt.

 

Onderneming

Doel, soort gegevens

Acid21 GmbH

Direct marketing - cookies, e-mailadres

Dial Telecom, a.s.

Exploitatie website - IP-adres, activiteit

Internet Project, a.s.

Ontwikkeling en beheer website - IP-adres, activiteit, cookies, inhoud van de gezonden formulieren

Demani Sales

Direct marketing/callcenter - telefoonnummer

Druckerei Schmidt GmbH & Co. KG

Direct marketing/m.b.t. poststukken - postadres

Bovendien kunnen de hierna volgende diensten die wij in verband met onze website gebruiken, ook werken met uw persoonsgegevens:
Service Link Doel, inhoud van de gegevens

Service

Link

Doel, inhoud van de gegevens

Facebook Ads

www.facebook.com/ads

Gerichte reclame (alleen wanneer u daarvoor toestemming geeft)

Google Advertising

https://adwords.google.com

Gerichte reclame (alleen wanneer u daarvoor toestemming geeft)

Sendinblue 

https://www.sendinblue.com/

Direct marketing (alleen als u toestemming geeft)

In het kader van de websiteanalyse maken wij op onze website gebruik van de tool Google Analytics, waarvoor we de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen om geen persoonsgegevens door te geven.

 

Waar worden uw gegevens verwerkt 

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen binnen precies beschreven processen, die als volgt kunnen worden samengevat:

 

IP-adres 

Wij hebben uw IP-adres nodig om u onze website te tonen. Om veiligheidsredenen slaan wij uw IP-adres samen met de toegangsdatum 7 dagen na uw laatste bezoek op in het toegangslog. Daarna worden de gegevens gewist.

Cookies

Wij gebruiken op onze website verschillende soorten cookies:

Technische cookies

Dankzij deze cookies weet onze website bijvoorbeeld welke taal u heeft gekozen. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en worden uitsluitend voor dit doel gebruikt. Deze cookies worden net zolang in uw browser opgeslagen totdat u daar cookies verwijdert.

Analyse cookies

Wij gebruiken op onze website de tool Google Analytics om het aantal websitebezoeken bij te houden zonder persoonsgegevens te verzenden. Analytische cookies worden na uw laatste bezoek maximaal 26 maanden in uw browser opgeslagen.

 

Cookies voor reclame

Wij gebruiken de diensten van Facebook- en Google-advertenties op onze website voor gerichte reclame, echter alleen wanneer u daarvoor toestemming geeft. U kunt meer vinden over de cookies van deze diensten op www.facebook.com/ads en https://adwords.google.com.

 

Nieuwsbrief

We sturen onze nieuwsbrief aan onze klanten, medewerkers en alleen aan personen die in dit geval op onze website hebben aangegeven dat zij deze willen ontvangen en toestemming hebben gegeven om zakelijke berichten te ontvangen. U kunt onder http://www.wi-bo.be/nl en http://www.wi-bo.be/nl/media/persberichten aangeven, dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. In elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid zich onder andere met een desbetreffende link weer voor de nieuwsbrief af te melden.

De gebruikte nieuwsbrief software is Sendinblue. Uw gegevens worden verzonden naar Sendinblue GmbH. Het is verboden om uw gegevens te verkopen en te gebruiken voor andere doeleinden dan het verzenden van nieuwsbrieven. Sendinblue is een Duitse, gecertificeerde aanbieder, die is geselecteerd in overeenstemming met de eisen van de Basic Data Protection Regulation en de Federal Data Protection Act. Meer informatie vindt u hier: https://www.sendinblue.com/gdpr/

 

Contactformulier

Met behulp van het contactformulier kunt u ons alle aanvragen sturen of kunnen wij een zakenrelatie beginnen. In het contactformulier werken wij eventueel met uw naam, eventueel informatie over de onderneming en e-mailadres (eventueel ook postadres en telefoonnummer). Wij verwerken deze gegevens alleen voor het aanbieden van onze diensten, het voeren van gesprekken over een aanbod of het geven van een antwoord op uw vragen en slaan de gegevens niet langer dan 12 maanden na het versturen van het formulier op, tenzij u toestemming heeft gegeven voor de verdere verwerking van uw gegevens, of er is reden de gegevens verder op te slaan, bijvoorbeeld ter uitvoering van het contract (art. 6 lid 1 sub b van de AVG). 


Uw rechten

U heeft het recht:

 • overeenkomstig art. 7 lid 3 van de AVG uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde ten opzichte van ons in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij niet meer mogen doorgaan met de gegevensverwerking die berustte op deze toestemming;
 • overeenkomstig art. 15 van de AVG informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie verlangen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorie van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagduur, het bestaan van het recht op het rectificeren, wissen, beperken van de verwerking of het recht tegen die verwerking bezwaar te maken, de bron van uw gegevens, voor zover deze niet bij ons werden verzameld, alsook over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en eventueel relevante informatie met betrekking tot details daaromtrent;
 • overeenkomstig art. 16 van de AVG onverwijld rectificatie te verlangen van onjuiste persoonsgegevens of het recht op vervollediging van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen;
 • overeenkomstig art. 17 van de AVG verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover de verwerking niet nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, voor het vervullen van een taak van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;
 • overeenkomstig art. 18 van de AVG beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u zich echter verzet tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of u overeenkomstig art. 21 van de AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • overeenkomstig art. 20 van de AVG uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of het recht de gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen en
 • overeenkomstig art. 77 van de AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich daartoe wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gewoonlijke verblijfplaats of die van de plaats waar wij zijn gevestigd.

Voor zover uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 regel 1 sub f van de AVG worden verwerkt, heeft u overeenkomstig art. 21 van de AVG het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover er redenen zijn die uit uw bijzondere situatie blijken.
Mocht u gebruik willen maken van uw recht van bezwaar, dan kunt u contact met ons opnemen per mail ([email protected]), telefonisch (+32 (0) 15210841) of u kunt zich direct melden bij wissner-bosserhoff Belgium BVBA Bedrijvenlaan 1, -2800 Mechelen, België met betrekking tot de bovengenoemde voorwaarden.
U kunt uw gegeven toestemming intrekken na de procedure vermeld in de tekst van de desbetreffende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

 

Gebruik van Google Analytics

Op onze website maken we gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna 'Google' genoemd). Het doel van de gegevensverwerking is het analyseren van deze website en haar bezoekers. Daartoe zal Google in opdracht van de exploitant van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de exploitant van de website en om verdere dienstverleningen uit te werken die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is de IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst buiten de Europese Economische Ruimte eerst afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar afgekort. Uw gegevens worden eventueel in de VS overgedragen. Voor het overdragen van gegevens in de VS is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 (1) sub f van de AVG vanuit het gerechtvaardigd belang de website doelgericht vorm te geven die aan de behoeften van de mensen voldoet. U heeft het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie blijken, te allen tijde deze op art. 6 (1) sub f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens tegen te spreken.

U kunt daartoe het opslaan van de cookies verhinderen door overeenkomstige technische instellingen in uw browsersoftware; we wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet over de volledige functionaliteit van deze website zult kunnen beschikken. U kunt bovendien de registratie en het overmaken aan Google van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door via volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de] de beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren. Om de registratie door Google Analytics voor alle apparaten te verhinderen kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies verhinderen de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website. Voor een volledige werking van de opt-out moet u dit uitvoeren op alle gebruikte systemen en apparaten. 
Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. onder https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Gebruik van de remarketing- of 'Soortgelijke doelgroepen'-functie van Google Inc.

Op onze website maken we gebruik van de remarketing- of 'Soortgelijke doelgroepen'-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna 'Google' genoemd). Het doel van deze functie is het analyseren van het bezoekersgedrag en de interesses van de bezoeker.
Voor het uitvoeren van de analyse van het websitegebruik, die de basis vormt voor het opstellen van relevante advertenties, gebruikt Google cookies. Via de cookies worden de websitebezoeken alsook de geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Er worden geen persoonsgegevens van de websitebezoekers opgeslagen. Wanneer u vervolgens een andere website in het Google-display netwerk bezoekt, wordt reclame getoond die zeer waarschijnlijk betrekking heeft op eerder opgeroepen product- en informatiegebieden.

Uw gegevens worden daarbij eventueel ook in de VS overgedragen. Voor het overdragen van gegevens in de VS is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar.
De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 (1) sub f van de AVG vanuit het gerechtvaardigd belang de bezoekers van de website doelgericht aan te spreken met reclame, doordat voor bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde relevante advertenties worden geplaatst wanneer zij andere websites in het Google-display netwerk bezoeken.

U heeft het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie blijken, te allen tijde deze op art. 6 (1) sub f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens tegen te spreken.
Daartoe kunt u het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de volgende link te volgen en de daar verstrekte plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Ook kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren, door de deactiveringspagina van de netwerkadverteerders (Network Advertising Initiative) onder https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar genoemde nadere informatie om te zetten naar een Opt-Out.
Nadere informatie m.b.t. Google Remarketing alsook de daarbij behorende privacyverklaring vindt u onder: https://www.google.com/privacy/ads/Gebruik van Google AdWords Conversion-Tracking

Op onze website maken we gebruik van het online reclameprogramma 'Google AdWords' en in dit kader van Conversion-Tracking (het analyseren van handelingen, die een gebruiker op een website uitvoert). De Google Conversion-Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna 'Google' genoemd). Wanneer u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt een cookie voor de Conversion-Tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies zijn beperkt geldig, bevatten geen persoonsgegevens en dienen niet ter persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is vervallen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en zo naar deze website bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Het is dus niet mogelijk, dat cookies via de websites van AdWords-klanten kunnen worden getraceerd.

De informatie die met behulp van de Conversion-cookie wordt ingewonnen is bedoeld voor het opstellen van Conversion-statistieken. Hierbij vernemen wij het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en dat werd doorgestuurd naar een van een Conversion-Tracking-tag voorziene pagina. We verkrijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 (1) sub f van de AVG vanuit het gerechtvaardigd belang bij doelgerichte reclame en de analyse van de uitwerking en efficiëntie van deze reclame.

U heeft het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie blijken, te allen tijde deze op art. 6 (1) sub f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens tegen te spreken.
U kunt daartoe het opslaan van de cookies verhinderen door overeenkomstige technische instellingen in uw browsersoftware. We wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet over de volledige functionaliteit van deze website zult kunnen beschikken. U wordt dan niet in de statistieken van de Conversion-Tracking opgenomen.

Voorts kunt u in de reclame-instellingen bij Google voor u gepersonaliseerde reclame deactiveren. Een desbetreffende handleiding vindt u onder https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Ook kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren, door de deactiveringspagina van de netwerkadverteerders (Network Advertising Initiative) onder https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar genoemde nadere informatie om te zetten naar een opt-out.
Nadere informatie, alsook de privacyverklaring van Google vindt u onder: https://www.google.de/policies/privacy/Gebruik van Facebook Remarketing

Op onze website maken we gebruik van de remarketingfunctie 'Custom Audiences' van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; hierna 'Facebook' genoemd) of indien u in de EU gevestigd bent Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland).
Het doel van deze functie is bezoekers van de website doelgericht aan te spreken met relevante reclame in het sociale netwerk Facebook.

Hiervoor werd op de website de remarketingtag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij een bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Daardoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke pagina's u van ons heeft bezocht. Facebook voegt deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount van Facebook. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, worden dan gepersonaliseerde relevante Facebook-ads getoond. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 (1) sub f van de AVG vanuit het gerechtvaardigd belang bij het hierboven genoemde doel.

Binnen ons online aanbod maken wij op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de analyse, optimalisatie en rendabele exploitatie van ons online aanbod en voor dit doel gebruik van het zogenaamde 'Facebook-pixel'. Met behulp van het Facebook-pixel kan Facebook zich in dit kader specifiek richten op de bezoekers van ons aanbod voor het presenteren van advertenties, de zgn. 'Facebook-ads'.  

U heeft het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie blijken, te allen tijde deze op art. 6 (1) sub f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens tegen te spreken.
Nadere informatie over het verzamelen en het gebruiken van gegevens door Facebook, over uw rechten dienaangaande en de mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Gebruik van YouTube

Op onze website maken we gebruik van de functionaliteit van YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS; hierna 'YouTube' genoemd) voor het integreren van YouTube-filmpjes.
YouTube is een aan Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna 'Google' genoemd) gelieerde onderneming.
De functionaliteit zorgt ervoor, dat in een iFrame op de website bij YouTube neergelegde videofilmpjes worden getoond. Daarbij is de optie 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus' geactiveerd. Daardoor wordt door YouTube geen informatie over de websitebezoekers opgeslagen. Pas wanneer u een filmpje bekijkt, wordt daarover informatie aan YouTube doorgegeven en daar opgeslagen.
Nadere informatie over het verzamelen en het gebruiken van gegevens door YouTube en Google, over uw rechten dienaangaande en de mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

 

Diensten van chatprogramma's

Door het verzenden van een eerste bericht aan wissner-bosserhoff Belgium BVBA (hierna 'Verzender') geef ik overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a van de AVG toestemming voor het gebruik door verzender van mijn persoonsgegevens (bijvoorbeeld achter- en voornaam, telefoonnummer, messenger-ID, profielfoto, berichten) voor het direct communiceren en de daarvoor benodigde gegevensverwerking onder gebruikmaking van het enigerlei gekozen chatprogramma. Voor het gebruik van deze dienst is een bestaand messaging-account bij de respectieve aanbieder nodig.

Verantwoordelijke aanbieder van het chatprogramma is bij
Whatsapp WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS, waarvan de privacyverklaring kan worden opgeroepen onder https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy
Facebook Messenger Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, waarvan de privacyverklaring kan worden opgeroepen onder www.facebook.com/about/privacy
Telegram Telegram Messenger LLP, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, waarvan de privacyverklaring kan worden opgeroepen onder https://telegram.org/privacy
Insta News Pylba Inc., 314 27th Avenue, San Mateo, CA, 94403, VS, waarvan de privacyverklaring kan worden opgeroepen onder apps.pylba.com/privacy


Wij zijn er ons van bewust, dat de respectieve aanbieder persoonsgegevens (in het bijzonder metadata over communicatie) ontvangt, die ook op servers in landen buiten de EU (bijvoorbeeld de Verenigde Staten) worden verwerkt waarin geen adequaat gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd. Whatsapp Inc. en Facebook Inc. zijn echter onder de 'Privacy Shield'-overeenkomst gecertificeerd en bieden daardoor een garantie het Europese gegevensbeschermingsrecht na te leven. U kunt meer informatie vinden in de bovenstaande privacyrichtlijnen van de respectieve chatprogramma's. De verzender heeft noch precieze kennis, noch invloed op de gegevensverwerking door de respectieve aanbieder.
Uw toestemming voor deze gegevensverwerking kan te allen tijde in het respectieve chatprogramma vrij worden ingetrokken door het invoeren van de tekst 'STOP'.
Om al uw gegevens te laten verwijderen die bij onze dienstverleners zijn opgeslagen stuurt u via uw chatprogramma een bericht met de tekst 'ALLE GEGEVENS WISSEN'.
Voor het verrichten van deze dienst wordt de technisch dienstverlener WhatsBroadcast GmbH, Schwanthalerstraße 32, 80336 München ingeschakeld om de opdracht van de verzender uit te voeren.

 

_________________________________________________________

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG

[2] wissner-bosserhoff Belgium BVBA, gevestigd aan de Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen, BELGIE, ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen 0860.419.296.

[3] LINET Group SE, gevestigd aan de Amstelwijckweg 2-C, Dordrecht, 3316 BB, Nederland


Information about personal data processing

At this website you will find all and any information about the personal data we process in connection with the use of our website, our procedures and your rights. Information in this section ensues from Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, which we will further refer to as the “GDPR”.

 

Who works with your data

We, wissner-bosserhoff GmbH. are the controller of your personal data. Our company is part of the international group LINET Group SE, which also includes further manufacturers of healthcare products and our branches in individual countries. These companies can process your personal data in the role of processor or joint controllers. 
Your personal data can be further processed by the following processors exclusively on the basis of a personal data processing agreement which guarantees the protection of your privacy: 

Company name

Purpose, scope of data

Acid21 GmbH

Direct marketing– cookies, e-mail address

Dial Telecom, a.s.

Website operation– IP address, activity

Internet Projekt, a.s.

Website development and administration– IP address, activity, cookies, content of sent forms[DD1]

 

 

Furthermore, the following services that we use in connection with our website may also work with your personal data:

Service name

Link

Purpose, content of the data

Facebook Ads

www.facebook.com/ads

Targeted adverts(only if you grant your consent)

Google Advertising

https://adwords.google.com

Targeted adverts(only if you grant your consent)

Sendinblue

https://www.sendinblue.com/

Direct marketing(only if you grant your consent)

For the purpose of website analytics we use the tool Google Analytics on our website for which we have taken the necessary precautions so that no personal data is passed on.

 

Where do we work with your personal data

We process your personal data only for clearly defined purposes, a summary of which you will find here. 

 

IP address 

We cannot do without your IP address otherwise we would not be able to display our website to you. For the purposes of the safety of our website we store your IP address together with the date of access in the access log for no longer than 7 days  after your last visit, then the records are deleted. 

 

Cookies

We use several types of cookies on our website:

 

Technical and preferential cookies

Thanks to these cookies our website remembers the language, for example, that you have selected. These cookies do not process any personal data and are used solely for this purpose. These cookies are stored in your browser up to the moment that you delete cookies. 

 

Analytical cookies

We use the Google Analytics tool on our website for measuring website visits to which we do not send any personal data. Analytical cookies are stored in your browser for a maximum of 26 months after your last visit.

 

Advertising cookies

We use the services of Facebook Ads and Google Ads on our website for targeted adverts, but only if you grant your consent. You can find out more about the cookies of these services at www.facebook.com/ads and https://adwords.google.com 

 

Newsletter

We send our newsletter to our clients, employees and only to people who have registered to receive it, in this case on our website and have granted consent to receive business messages. You can find the option of registering to receive the newsletter at http://www.wi-bo.com/en-DE/contact . In every newsletter you have the opportunity to unsubscribe from the newsletter with a corresponding link.

The newsletter software used is Sendinblue. Your data is transmitted to Sendinblue GmbH. Sendinblue is prohibited from selling your data and using it for any purpose other than sending newsletters. Sendinblue is a German, certified provider, which has been selected in accordance with the requirements of the Basic Data Protection Regulation and the Federal Data Protection Act. You can find further information here: https://www.sendinblue.com/gdpr/

 

Contact form

Using the contact form you can ask us about anything or together we can begin to discuss cooperation. In the contact forms we work with your name, information about the company and e-mail address (possibly also postal address and telephone number). We process these data only for the purpose of creating an offer of our services, talks on an offer or for an answer to your question for no longer than 12 months after sending the form, if you do not grant your consent to the further processing of your data. 

 

Your rights

Please be aware that according to the GDPR you have the right to:

 • Request information from us about personal data processing,
 • Access your processed personal data, their correction, deletion or restriction of their processing,
 • Raise an objection to the processing of personal data,
 • Withdraw your consent to the processing of personal data,
 • Contact us or the supervisory Office for Personal Data Protection in case of doubt about adherence to our obligations in connection with the processing of personal data

You can contact our data protection officer Mr. Edgar Liedtke by mail ( liedtke(at)wi-bo.de ), call (+49(0)2377/784-210) or refer in person at Hauptstrasse 4-6, 58739 Wickede (Ruhr) about the abovementioned requirements.

You can withdraw your granted consent according to the procedure stated in the text of the relevant consent to the processing of personal data.

Use of Google Analytics

We use the Google Analytics web analytics service provided by Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Data processing is for the purpose of analyzing this website and its visitors. For this purpose, Google will use the information obtained on behalf of the operator of this website to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to provide other services related to website activity and internet usage to the website operator. The IP address provided by Google Analytics as part of Google Analytics will not be merged with other Google data.
Google Analytics uses cookies that allow you to analyze the use of the website. The information generated by the cookies about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. IP anonymisation is activated on this website. As a result, your IP address will be shortened beforehand by Google within member states of the European Union or in other contracting states of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be sent to a Google server in the US and shortened there. Your data may be transmitted to the United States. There is an adequacy decision by the European Commission for data transfers to the US. Processing is based on Art. 6 (1) lit. f GDPR from the legitimate interest in the needs-oriented and purposeful design of the website. You have the right, for reasons arising from your particular situation, to object at any time to the processing of personal data concerning you, based on Art. 6 (1) f GDPR.
You can prevent the storage of cookies by selecting appropriate technical settings of your browser software; however, please note that if you do this, you may not be able to use all the features of this website to the fullest extent possible. You may further prevent the collection by Google of the data generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) as well as the processing of this data by Google by using the browser plug-in available under the following link. in download and install [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en]. 
For more information about Terms of Use and Privacy, please visit https://www.google.com/analytics/terms/en.html or https://www.google.com/intl/en/policies/.


Using the Remarketing or "Like Audiences" feature of Google Inc.

We use the Remarketing or "Like Audiences" feature of Google Inc. on our website (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). This feature is for the purpose of analyzing visitor behavior and visitor interests.
Google uses cookies to carry out the analysis of the website usage, which forms the basis for the creation of interest-based advertisements. The cookies are used to record site visits and anonymous data on the use of the website. There is no storage of personal data of visitors to the website. If you visit another website on the Google Display Network, you'll see ads that are likely to include previously viewed product and information areas.
If necessary, your data will also be transmitted to the USA. There is an adequacy decision by the European Commission for data transfers to the US.
Processing is based on Art. 6 (1) lit. f GDPR of legitimate interest in targeting visitors to the Website through advertising by showing personalized, interest-based advertising ads to visitors to the Provider's website when visiting other websites on the Google Display Network.
You have the right, for reasons arising from your particular situation, to object at any time to the processing of personal data concerning you, based on Art. 6 (1) f GDPR.
You can permanently deactivate the use of cookies by Google by following the link below and downloading and installing the plug-in provided there: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en
Alternatively, you may opt out of third-party cookies by visiting the Network Advertising Initiative deactivation page at https://www.networkadvertising.org/choices/ and implementing the opt-out information listed there.
For more information about Google Remarketing and its privacy policy, please visit: https://www.google.com/privacy/ads/Using Google Adwords Conversion Tracking

We use the online advertising program "Google AdWords" on our website and, in this context, conversion tracking (visit evaluation). Google Conversion Tracking is an analytics service provided by Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). When you click on an ad served by Google, a conversion tracking cookie will be placed on your machine. These cookies have a limited validity, contain no personal data and are therefore not for personal identification. If you visit certain pages on our website and the cookie has not expired, Google and we may recognize that you have clicked on the ad and have been redirected to this page. Each Google AdWords customer receives a different cookie. Thus, there is no way that cookies can be tracked through the websites of advertisers.
The information obtained with the help of the conversion cookie is used to create conversion statistics. This tells us the total number of users who clicked on one of our ads and were redirected to a conversion tracking tag page. However, we do not receive any information that personally identifies users. Processing is based on Art. 6 (1) lit. f GDPR from the legitimate interest in targeted advertising and the analysis of the impact and efficiency of this advertising.
You have the right, for reasons arising from your particular situation, to object at any time to the processing of personal data concerning you, based on Art. 6 (1) f GDPR.
You can prevent the storage of cookies by selecting appropriate technical settings of your browser software. We point out, however, that in this case you may not be able to use all the functions of this website in full. You will not be included in the conversion tracking statistics.
You can also opt out of personalized advertising in Google Ads Ads Settings. You can find instructions on how to do this at https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en In addition, you can disable the use of third-party cookies by turning off the Network Advertising Initiative's opt-out page at https://www.google.com/ads/answer/2662922 : //www.networkadvertising.org/choices/ and implement the further information about the opt-out mentioned there.
For more information and Google's privacy policy, please visit: https://www.google.com/policies/privacy/Using Facebook Remarketing

We use Facebook's "Custom Audiences" remarketing feature on our website (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, "Facebook") or if you are a resident of the EU Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland).
This function serves the purpose of targeting visitors to the website purposefully with interest-based advertising in the social network Facebook.
For this purpose, the Facebook remarketing tag was implemented on the website. Through this tag, a direct connection to the Facebook servers is made when visiting the website. This will be transmitted to the Facebook server, which of our pages you have visited. Facebook assigns this information to your personal Facebook user account. When you visit the social network Facebook, you will then see personalized, interest-based Facebook ads. Processing is based on Art. 6 (1) lit. f GDPR from the legitimate interest in the above purpose.
Within our online offer is used due to our legitimate interest in the analysis, optimization and economic operation of our online offer and for this purpose, the so-called "Facebook pixel". With the help of the Facebook pixel, it is on the one hand Facebook, the visitors of our offer as a target group for the presentation of ads, so-called Facebook Ads "to determine.
You have the right, for reasons arising from your particular situation, to object at any time to the processing of personal data concerning you, based on Art. 6 (1) f GDPR.
For more information on the collection and use of data by Facebook, about your rights in this regard and ways to protect your privacy, please refer to the privacy policy of Facebook at https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Use of YouTube

We use the YouTube LLC Embedding feature on our website. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, "YouTube").
YouTube is an affiliate of Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
The feature displays videos deposited with YouTube in an iframe on the website. The option "Extended Privacy Mode" is activated. As a result, YouTube does not store information about visitors to the site. Only when you watch a video will information be transmitted to and stored on YouTube.
For more information about the collection and use of data by YouTube and Google, your rights, and ways to protect your privacy, see the YouTube Privacy Policy (https://www.youtube.com/t/privacy).

 

LinkedIn plugin

Our website uses features of the LinkedIn network. Providers is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States.
Each time you visit one of our pages that contains LinkedIn features, it connects to LinkedIn servers. LinkedIn is informed that you have visited our website with your IP address. If you click LinkedIn's "Recommend Button" and are logged in to your LinkedIn account, LinkedIn will be able to associate your visit to our website with you and your user account. We point out that we as the provider of the pages have no knowledge of the content of the transmitted data and their use by LinkedIn.

The use of the LinkedIn plugin is based on Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The website operator has a legitimate interest in the widest possible visibility in the social media.
For more information, see the LinkedIn privacy statement at: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy